આ શખ્સ સ્પાઈડરમેનની જેમ સેકન્ડોમાં ચઢી જાય છે બિલ્ડિંગ પર

May 18,2016 2:27 PM IST

man climb building in second like spider man