ઓઈલ બ્રાન્ડ લોન્ચિંગમાં ભૂમીનો સ્ટનિંગ લૂક, સમોસા ખાઈને પણ રહે છે ફીટ

Apr 22,2016 2:49 PM IST

Bhumi pednekar at launching event