લોકસભા બેઠકો
કુલ સીટો:

કુલ સીટો: 543બાહુમત: 272

પક્ષ

આગળ
જીત્યા
કુલ સીટો
2014

ન્યૂઝ

    ફોટો

      ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ

        ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી