ચૂંટણીની તારીખો

 • દિલ્લી
 • મતદાન: 08 ફેબ્રુઆરી
 • સીટો: 70
પરિણામ : 11 ફેબ્રુઆરી

નામાંકન પ્રક્રિયા

 • મતદાનની તારીખ
 • 08 ફેબ્રુઆરી
 • કુલ સીટો
 • 70
 • નોટિફિકેશન
 • 14 જાન્યુઆરી
 • નામાંકનની છેલ્લી તારીખ
 • 21 જાન્યુઆરી
 • સ્ક્રુટની
 • 22 જાન્યુઆરી
 • નામાંકન પરતની છેલ્લી તારીખ
 • 24 જાન્યુઆરી
મતદારો
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી