દિલ્હી : પરિણામો 2015
  • કુલ સીટો: 70
  • बहुमत: 36
પાર્ટી સીટો વોટ %
AAP
67
55%
ભાજપ
3
32%
કોંગ્રેસ
0
10%
અન્ય
0
3%
ની  સંપૂર્ણ વાંચનસામગ્રી