ઘરે બેઠાં કમાણી

સ્ટેપલર પિનનો વ્યવસાય કરીને આ રીતે કરો ઘર બેઠા કમાણી

 • સ્ટેપલર પિનનો વ્યવસાય કરીને આ રીતે કરો ઘર બેઠા કમાણી

  સ્ટેપલર પિન બનાવવી
  સ્ટેશનરી આઇટમ્સમાં સ્ટેપલર પિન અગત્યની આઇટમ છે. સ્ટેપલરપિનનોઉપયોગઓફિસમાં, હાઇસ્કૂલમાં, કોલેજમાં, શોપિંગસેન્ટર્સ, કરિયાણાનીદુકાનો, પ્રોવિઝનસ્ટોર્સ, તેમજનાની મોટી દરેકસંસ્થામાં થતો હોય છે.કોઇ પણ વસ્તુના પેકિંગમાં સ્ટેપલર પિન  વાપરવામાંઆવેછે. શહેરોમાં અને ગામડાંઓ માં એમ બંનેમાં સ્ટેપલર પિનોની જરૂરિયા તરહે છે. સ્ટેપલર પિન બજારમાં ખાસ કરીને સ્ટેશરીની દુકાનો તથાપ્રોવિઝન સ્ટોર્સ વગેરેમાં મળી રહે છે.

   

?????? ??????: ???? ???, ?????ICECD Logo

 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • કેટલી કમાણી થઇ શકે?
 • ?????? ??????
 • કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?
 • કેટલું મૂડી રોકાણ કરવું પડે?
 • આર્થિક મદદ ક્યાંથી મળે?
 • કેટલી કમાણી થઇ શકે?
 • ?????? ??????
??? 'કઇ રીતે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય?' ??????...
x
?? ???

અન્ય આર્ટિકલ્સ

  કરિયર અને પરિવારનું પર્ફેક્ટ મેનેજમેન્ટ શીખવતી
  મારી બહેનપણી દિવ્ય શ્રી