pollપોલ
નવી ડિઝાઇનનાં ટાયર આવવાથી શું માર્ગ અકસ્માતમાં ઘટાડો થશે? તમને શું લાગે છે?
હા, ઘટાડો થશે.
13%
રસ્તાઓ જ ખરાબ છે, ડિઝાઇન શું કરશે?
68%
આવાં ટાયરવાળી કાર ચલાવ્યા પછી જ ખ્યાલ આવે.
18%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે