pollપોલ
યુવકને તાલિબાની સજા કરવા બાબતે તમે શું માનો છો?
કાયદો હાથમાં ન લેવો જોઈએ.
33%
આરોપીઓને સખ્ત સજા થવી જોઈએ.
42%
ઘટનાની યોગ્ય તપાસ થાય એ જરૂરી છે.
24%
પોલ પૂરો થઈ ગયો છે