• રિઝલ્ટ
 • આગળ / જીત
 • અમદાવાદ(કુલ: 192)
 • 159258
 • સુરત(કુલ: 120)
 • 93027
 • વડોદરા(કુલ: 76)
 • 6970
 • રાજકોટ(કુલ: 72)
 • 6840
 • જામનગર(કુલ: 64)
 • 50113
 • ભાવનગર(કુલ: 52)
 • 4480