ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીની સેલ્ફીમાં 90 % ગુડલક પોઝ વાળી હોય છે
વિરાટ કોહલીની સેલ્ફીમાં એક વસ્તુ હોય છે કોમન, જોઇ લો...
 
Advertisement