કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ અને દિલ્હી વચ્ચેની મેચમાં પ્રિતી ઝિન્ટાનો આગવો અંદાજ...
શોન માર્શના Cute દીકરા સાથે મસ્તીએ ચઢી પ્રિતી ઝિન્ટા, આવો...
 
Advertisement