Best of City

જામટાવર

ઇ.સ. ૧૮૮૦મા પોલીટીકલ એજન્ટ વુડ રાઉસના સમયમા જામનગરના જામસાહેબે રાજકોટને ટાવર ભેટમા આપ્યો હતો. પત્થરથી બનાવાયેલા આ ટાવરને જામટાવરથી ઓળખાય છે. હાલમા પણ આ ટાવરની તંત્ર દ્વારા સમયાંતરે સમારકામ કરવામા આવે છે. ટાવરના ડંકા બહુ દુર સુધી સંભાળાય છે. આ જામટાવર જામનગર રોડ પાસે નવનિર્મિ‌ત કલેકટર કચેરી સામે આવેલો છે.

Address: જામનગર રોડ, નવી કલેકટર કચેરી સામે, રાજકોટ

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
5 + 2

 
Advertisement

RECOMMENDED