Best of City

જય સીયારામ પેંડા

છેલ્લા 80 વર્ષથી અમદાવાદીઓને પેંડા ખવડાવી રહેલા જય સીયારામ પેંડાવાલા અમદાવાદ ઉપરાંત રાજકોટમાં ખુબ પ્રખ્યાત છે. જય સીયારામ પેંડા વાલાની પ્રથમ બ્રાન્ચ 1933માં રાજરોટમાં ઠોલાગલીથી શરૂ થઇ હતી. અહીંના સાદા પેંડા ઉપરાંત ઇલાઇચી, કેસર, કેસર બદામ અને ચોકલેટ ફ્લેવરનાં પેંડા ફેમસ છે.

Address: અમદાવાદમાં જય સીયારામ પેંડાવાલાની બ્રાન્ચ જુના શારદા મંદિર ક્રોસીંગ પાસે. પાલડી ખાતે છે.

Phone: 079 26588801

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
8 + 7

 
Advertisement

RECOMMENDED